فروشگاه اینترنتی فاین سافت
فروشگاه اینترنتی فاین سافت

حسابداری حقوق و دستمزد بخش 2

حسابداری حقوق و دستمزد بخش 2

 

لطفا بخش 1 همین مقاله را مطالعه بفرمایید.

 

حسابداری حقوق و دستمزد بخش 2:فرض کنید آقای مرادی در هفته گذشته 50 ساعت کار کرده باشد و نرخ هر ساعت اضافه کار از قرار 140 درصد نرخ هر ساعت کار عادی باشد. سایر اطلاعات به شرح زیر است:

نرخ مالیات20%، نرخ بیمه اجتماعی سهم کارمند7%،قسط وام آقای مرادی 5000ریال می باشد.

با توجه به اطلاعات خلاصه شده فوق مبلق قابل پرداخت بشرح زیر محاسبه می شود:

درآمد ساعات عادی(1500×40)                     60000

درآمد ساعات اضافه کاری[4/1×(1500×10)]                21000

جمع حقوق و مزایای ناخالص هفته                           81000

کسر می شود:

حق بیمه                                   5670

مالیات                                     16200

قسط وام                                   5000

جمع کسورات                           (26870)

خالص مبلغ قابل پرداخت                54130

مثال فوق بخاطر سهولت تفهیم موضوع خلاصه شده است در صورتی که ممکن است اقلام تشکیل دهنده حقوق و مزایای ناخالص شامل موارد دیگری از قبیل : فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده شغل،حق اولاد، حق مسکن و… نیز باشد.همچنین کسورات نیز ممکن است شامل موارد دیگری از قبیل مساعده ، کمیسیون،اجاره مسکن،ایتام،خیریه و…باشد.

لیست حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن ، گرد آوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد.فرم و طرح از این لیست به تعداد و گروههای کارکنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکی بستگی دارد.

اطلاعات مندرج در این فرم عبارتند از: اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارمند،ساعات و نرخ دستمزد، مزایای مستمر و غیر مستمر،کسورات ونحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد در صفحه بعد چاپ شده است.لازم به ذکر است که مبنای تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به دپارتمانهای مختلف شرکت،   «کارت ساعت» کارکنان می باشد.

امروزه در اکثر شرکتها  و ادارات ورود و خروج کارکنان بوسیله ماشین ساعت زن که برای همین منظور در قسمت ورودی ساختمان شرکت یا اداره نصب شده است کنترل می گردد.

پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد معادل مجموع حقوق و مزایای ناخالص ، هزینه حقوق( به تفکیک دپارتمانهای مختلف) بدهکار،مالیاتها به حساب مالیات پرداختنی بستانکار،حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، سایر کسورات نیز به حسابهای مربوطه بستانکار و خالص پرداختنی به حساب حقوق پرداختنی بستانکار می گردد.

ثبت لازم پس از تهیه حقوق و دستمزد بشرح زیر در دفتر روزنامه صورت می گیرد:

تاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
1×13

30فروردین

حساب هزینه حقوق کارکنان اداری

حساب هزینه حقوق کارکنان فروش

حساب بیمه پرداختنی

حساب مالیات پرداختنی

حسابهای دریافتنی- وام

حساب حقوق پرداختنی

بابت حقوق فروردین ماه

371200

352400

50625

144720

7700

520528

         

هنگام پرداخت حقوق و بیمه و مالیات پرداختی ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد:

تاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
حساب حقوق پرداختنی

حساب بانک

بابت پرداخت حقوق

حساب بیمه پرداختنی

حساب بانک

بابت پرداخت بیمه سهم کارکنان

حساب مالیات پرداختنی

حساب بانک

بابت پرداخت مالیات بر درآمد کارکنان

520528

50625

144720

520528

50625

144720

همانطور که قبلاً شرح داده شد کار فرما علاوه بر کسر حق بیمه سهم کارکنان ، باید ماهانه درصدی از مجموع حقوق و مزایای ناخالص را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما منظور و به همراه حق بیمه کارکنان به حوزه تأمین اجتماعی محل پرداخت نماید.

با توجه به لیست حقوق و دستمزد فوق، سهم بیمه کارفرما با فرض اینکه نرخ بیمه سهم کارفرما 23% باشد به شرح زیر در دفتر روزنامه ثبت می گردد:

تاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
حساب هزینه حقوق کارکنان اداری

حساب هزینه حقوق کارکنان فروش

حساب بانک

بابت پرداخت بیمه سهم کار فرما

85376

81052

166428

کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد

کنترلهای لازم در رابطه با حسابداری حقوق  و دستمزد به تعداد کارکنان واحد تجاری بستگی دارد. هر چه کارکنان مؤسسه بیشتر باشد افراد بیشتری برای کنترل هزینه حقوق مورد نیاز می باشد.

جهت کنترل و شناساسس دقیق حقوق و دستمزد ،کارت ساعت کار کارکنان متداولترین مدرک می باشد. حتی در برخی از واحد های تجاری که کارکنان زیادی دارند ،جهت کنترل بیشتر لازم است یکی از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زنی حضور داشته باشد.

کنترلهای لازم در هنگام تهیه لیست باید به نحوی باشد که حقوق و دستمزد به افراد واهی پرداخت نگردد. برای این منظور باید هنگام پرداخت کنترلهای بیشتر صورت گیرد.یکی از شیوه های مناسب برای این امر گرفتن امضاء از هر یک از کارکنان به هنگام دریافت حقوق ویا فیش حقوقی می باشد.

حقوق و دستمزد کارکنان در مؤسسات مختلف به اشکال متفاوتی پرداخت می گردد. متداولترین اشکال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح زیر می باشد:

الف- صدور چک عهده حساب بانکی شرکت:

در این صورت ابتدا چکی معادل جمع مبلغ قابل پرداخت به کلیه کارکنان صادر و به حساب مخصوص که برای این منظور افتتاح شده است واریز و سپس از محل حساب مذکور برای هر یک از کارکنان چک صادر می گردد.

ب- پرداخت نقدی به کارکنان:

با توجه به شرایط مؤسسه چنانچه استفاده از تسهیلات بانکی امکان پذیر نباشد، ابتدا معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت به کلیه کارکنان چکی در وجه صندوقدار یا شخص مسؤول دیگری صادر و وجه آن از بانک دریافت می گردد و سپس مبلغ قابل پرداخت به هر یک از کارکنان در پاکت مخصوص قرار داده شده و پس از اخذ امضاء وکنترل کارت شناسایی پرداخت می گردد.

 

ج- واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان:

اغلب مؤسساتی که کارکنان زیادی دارند برای سهولت کار چکی معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراهی اسامی کارکنان و شماره حساب بانکی آنها به بانک ارسال می دارند.اگر چه دشواریهای ناشی از صدور چک برطرف می گردد ولی احتمال تبانی و سوء استفاده بیشتر می باشد.

علاوه بر کنترلهای فوق لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در صورت پرداخت نقدی عملاً تهیه لیست، ثبت سند حسابداری و پرداخت وجه به اشخاص مختلفی واگذار گردد. زیرا هر چه تعداد افراد مسؤول در این عملیات زنجیره ای و مرتبط بهم بیشتر باشد احتمال سوء استفاده و تبانی کمتر می گردد.

حسابداری حقوق و دستمزد

 

مراحل پرداخت حقوق

1-   دریافت گواهی کار:در اولین مرحله جهت پرداخت حقوق پرسنل ، امور اداری تأییدیه ای مبنی بر انجام کار توسط پرسنل صادر می کند وبه امور مالی می دهد.

2-  تنظیم لیست حقوق ودستمزد توسط حسابدار حقوق ودستمزد: در این مرحله حسابدار لیست حقوق و دستمزد پرسنل را بر اساس احکام حقوقی پرسنل وبر مبنای 30 روز کاری محاسبه می کند.

در این لیست جمع مبلغ ناخالص موجود در احکام حقوقی پرسنلی در یک لیست جمع آوری شده وپس از این مبالغ کسورات مربوطه که شامل ( مالیات – حق بیمه- سایر کسور مثل علی الحساب – اقساط وام) پرسنل کسر شده و نهایتاً خالص دریافتی هر فرد با ذکر شماره حساب بانکی شان مشخص می شود و نهایتاً این لیست تنظیم می شود.

3- رسیدگی به سند حقوق: پس از تهیه لیست حقوق، گواهی مربوطه ضمیمه می شود و سند یک طرفه حسابداری که

مبلغ خالص پرداختی حقوق       ××

مالیات                               ××

بیمه                                 ××

اقساط وام                           ××

را نشان می دهد غیر به آن اضافه می شود. امضاهای مجاز گرفته می شود. مسئول رسیدگی این سند را از جهت اینکه مبلغ حقوق پرسنل ، مالیات،بیمه و سایر کسورات بر اساس موارد قانونی محاسبه شده و از حیث صحیح بردن مبالغ بررسی می کند.و در صورت نداشتن شکل سند آنان پرداخت می باشد.

4-پرداخت سند حقوق: در مرحله پرداخت ، تک تک آیتم های موجود در سند حقوق به جز علی الحسابها چک کشیده می شود.

مبلغ خالص پرداختی به حساب کارکنان

مبلغ مالیات :

امور مالیاتی

بیمه :

سازمان خدمات درمانی

تأمین اجتماعی

بازنشستگی :

سازمان بازنشستگی

واریز می شود. بابت واریز مبلغ کسورات ، از هر یک از سازمانهای مربوط تأییدیه واریز وجه ( وصولی) گرفته می شود و ضمیمه سند حقوق می شود.

5- تفکیک سند: نسخه اصلی سند حقوق برای ارائه به دانشگاه   و یک نسخه جهت بایگانی تفکیک می شود.

فوق العاده شغل: 

حقوق مبنا ضرب در درصد مورد نظر .

پزشکان 170%

کارشناسان درمانی: 160%

کارشناسان اداری 135%

فوق دیپلم: 130%

فوق دیپلم گروه 12 به بالا 160% و…

محرومیت تسهیلات: 10 درصد حقوق مبناء

هزینه عائله مندی: سالانه تغییر می کند.

کسانیکه ازدواج می کنند به آنان تعلق نمی گیرد.( سرپرست خانواده)

کمک هزینه اولاد: سالانه تغییر می کند.

نگاهي به نحوه سيستمي شدن حقوق و دستمزد در صنعت بيمه

 صنعت بيمه همانند ديگرصنايع براي پيشبرد اهداف خود ناگزير بوده است كه از تكنولوژي روز، جهت ارائه خدمات نوين وطرحهاي مختلف بيمه اي بهره گيرد وهمچنين به منظور ترويج فرهنگ بيمه واعلام فوائد بيمه در سطح كشور، با بهره جوئي از علوم و فنون روز دنيا تجهيزات وامكانات خود را مكانيزه نموده است ودراين راستا واحدهاي ستادي اين صنعت، بخصوص واحدهائي كه به اموراداري ومالي پرسنل مي پردازند نيز مشمول اين تغييرات گرديده وبه همين منظور اقدام به تهيه وراه اندازي نرم افزارهاي پيشرفته اي نموده اند، يكي از واحدهاي ستادي كه با توجه به آئين نامه هاي مخصوص اين صنعت وپيچيدگيهاي خاصي كه درعمليات اجرائي آن وجود دارد، سيستم پرداخت حقوق ودستمزد پرسنل مي باشد.
مقاله حاضر به بيان چگونگي مراحل مختلف تحليل وسيستماتيك نمودن محاسبه وپرداخت حقوق با درنظرگرفتن ضوابط در صنعت بيمه مي پردازد.

اطلاعات حقوقي را مي توان از طريق سيستم دستي، مكانيكي، كامپيوتري با تركيبي از آنها پردازش كرد اما درهرحال هرسه سيستم، نتايج يكساني را فراهم مي آورد. مؤسسات كوچك مي توانند پرداخت حقوق خود را به آساني وبا كارآيي، با سيستم دستي مناسب انجام دهند. اما درمؤسسات بزرگ وبسيار بزرگ معمولاً از سيستم پردازش كامپيوتري استفاده مي شود وفقط معدودي از اطلاعات با سيستم دستي پردازش مي گردد.

ازآنجا كه انواع مختلف كامپيوتر، درنگهداري انبوهي از اطلاعات وپردازش سريع آنها توانايي زيادي دارند، امروزه تمامي مؤسسات، اموري چون تهيه ليست هاي حقوق دستمزد واسناد حسابداري مربوطه به آن را با استفاده از كامپيوتر انجام مي دهند. توسعه سريع كامپيوترها كه ازلحاظ اندازه كوچك وازنظر قيمت، ارزان و كاربا آن نسبتاً آسان است ودرعين حال، ازلحاظ پذيرش برنامه وپردازش اطلاعات توانايي زيادي دارد. ساده ترشدن كار برنامه نويسي درسالهاي اخير و رواج برنامه هاي آماده كامپيوتري (package ) براي انجام دادن عمليات مختلف حقوقي نيز ازعوامل ديگري است كه ميزان استفاده از سيستمهاي مالي كامپيوتري درحسابداري مؤسسات مختلف را افزايش داده است. استفاده از اين سيستمها علاوه برتهيه سريع وبموقع اطلاعات مورد نياز، اين مزيت را دارد كه مي تواند كار حسابداري يك مؤسسه را با دقت وصحت زيادي وپرسنل بسيار كمتري درمقايسه با سيستمهاي دستي ومكانيكي انجام دهد وبدين ترتيب علاوه بر صرفه جويي در وقت، مسائل ومشكلات پرسنلي واداري هزينه هاي يك مؤسسه را نيز درمجموع كاهش دهد.

هرسيستم حقوق ودستمزد از چهارعامل سازمان (پرسنل)، فرمها، روشها، وسايل وتجهيزات تشكيل مي شود. اين عوامل دركليه سيستمهاي كوچك، بزرگ، ساده، پيچيده، دستي، ماشيني به كارگرفته مي شود. اما شكل واندازه آنها برحسب مقتضيات هرسيستم ومؤسسه به كاربرنده آن متفاوت است.

  1. سازمان (Organization):

مهمترين عامل درهرسيستم افرادي هستند كه دريك سيستم كار مي كنند. يك سيستم حقوق ودستمزد در صورتي كارآمد خواهد بود كه مجريان آن تخصص، تجربه ومهارت لازم را براي انجام كار داشته باشند. وجود كاركنان متخصص وما ، شرطي لازم است اما كافي نيست، بلكه سازمان دادن كاركنان و تشكيلاتي مناسب كه وظايف، اختيارات ومسئوليتهاي آنها بدرستي تفكيك وتعيين شده باشد عامل اساسي ديگري است كه مي تواند زمينه بهره گيري درست از خدمات پرسنل را فراهم آورد. علاوه براين دريك سازمان بايد انگيزه هاي لازم براي علاقه مندي به كار درستكاري وجود داشته باشد تا پرسنل وظايفشان را با دقت، سرعت و صحت انجام دهند ودرنتيجه سيستم درست كار كند.

  1. فرمها (Forms):

پردازش اطلاعات مستلزم وجود مداركي است كه چگونگي وقوع وانجام رويدادها را نشان دهد. درعرف جاري، فرم به هر ورقه چايي گفته مي شود كه درآن جا وترتيب لازم براي درج اطلاعات پيش بيني شده باشد.

  1. روش (Procedures ):

روش درمعناي عام راه عادي انجام دادن كارهاي معين وتكراري است هرسيستم شامل روشهاي متعدد ومتنوعي است كه هريك چگونگي ترتيب ومراحل انجام دادن عملياتي را متناسب با اجزاي سيستم در بردارد. روشهايي كه درهرسيستم به كارمي رود بايد دقيقاً با سايراجزاي سيستم هماهنگ باشد.

  1. وسايل وتجهيزات (Equlpment ):

درهرسيتم حقوق ودستمزد اعم از دستي يا كامپيوتري، وسايل و تجهيزاتي به كارگرفته مي شود كه كار ثبت و پردازش اطلاعات را با سرعت ودقت بيشتري انجام مي دهد.
هرسيستم حقوق ودستمزد درچند مرحله طرح وتدوين مي شود. مطالعه (Study)، طراحي (Design)، استقرار واجرا( lmplementation).

مهمترين وظيفه اي كه غالباً به پرسنل متخصص وكارآزموده محول مي شود تدوين سيستم حقوق و دستمزد وحسابداري واحدهاي اقتصادي است كه اطلاعات مالي را بررسي، گردآوري و گزارشهاي مالي مورد نياز براي اداره يك مؤسسه را صحيح و بموقع فراهم آورد. مديران يك مؤسسه بايد نسبت به استقرار يك سيستم مناسب و كارآمد اطمينان حاصل كنند. سيستم حقوق درصورتي مناسب ومطلوب است كه اقتصادي وعملي بوده ودرعين حال كه عمليات لازم را به سادگي وصحت انجام مي دهد ازانعطاف پذيري هم برخوردار باشد وامكان اشتباه وتفلب را كم كند.

ويژگيهاي يك سيستم حقوق ودستمزد بطوراختصار بشرح زير مي باشد.

  • اقتصادي بودن(Cost effectiveness):

اقتصادي بودن سيستم به اين معناست كه اطلاعات مورد نياز با كمترين هزينه فراهم شود.

  • عملي بودن (Practicability):

عملي بودن به اين معنا است كه عمليات پيش بيني شده دريك سيستم با نيروي انساني، منابع و وسايل وتجهيزاتي دست يافتني انجام گيرد.

  • سادگي (Simplicity):

سادگي يعني اين كه پردازش اطلاعات با كمترين اقدام وبا استفاده از ساده ترين وسايل ممكن انجام پذيرد.

  • صحت (Accuracy):

اطلاعاتي كه ازطريق سيستم فراهم مي آيد بدون اشتباه و هرچه بيشتر به واقعيات عيني متكي ونزديك باشد.

  • انعطاف پذيري(Flexibility):

به اين معناست كه توانايي فراهم آوردن اطلاعاتي مورد نياز را در شرايط متغير كار وفعاليت اقتصادي داشته باشد وبتواند با تغير قوانين، مقررات، اصول و روشهاي حقوقي وتغيير سازمان به سادگي تبديل شود.

  • كفايت كنترلهاي داخلي (Abequateinternal Controls): سيستم بايد شامل روشهايي باشد كه با اجراي آن مديريت بتواند عمليات را بسهولت هدايت ونظارت كنند واحتمال وقوع اشتباه، تقلب، سوء استفاده واستفاده هاي نادرست را به حداقل برساند.
دیدگاه‌ها (0)